RODOwypożyczalni kajaków

Kajaki Wkra

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przy zawarciu umowy wypożyczenia sprzętu osoba jest zobowiązana do przekazania wypożyczalni następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru Pesel, adresu zamieszkania, adres e-mail, numeru telefonu.
 2. W przypadku odmowy przekazania przez osobę danych osobowych, o których mowa w pkt 1 może ona wypożyczyć sprzęt pod warunkiem uiszczenia kaucji w wysokości stanowiącej jego równowartość. Kaucja zostanie zwrócona osobie w momencie zwrotu sprzętu.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUASURF Ewa Dzwonkowska WOJSKA POLSKIEGO 50 "o" 05-180 Pomiechówek 9511404890
 4. Państwa dane osobowe zostały pozyskane i będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją następujących celów:
  a. zawarcia i wykonania przez Administratora umowy na wypożyczenie sprzętu,
  b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur, dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
  c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
  d. marketingu bezpośredniego,
  e. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora),
  f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  g. wsparcia obsługi,
  5. Z Administratorem można skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych w formie pisemnej pod adresem WOJSKA POLSKIEGO 50 "o" 05-180 Pomiechówek lub elektronicznie na adres e-mail- kontakt@pomiechowek-kajaki.pl albo telefonicznie- +48 600 408 506 W przypadku zgłoszenia telefonicznego oraz elektronicznej musi być one potwierdzone w formie pisemnej celem uwiarygodnienia tożsamości osoby składającej zastrzeżenie związane z procesem przetwarzania danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest:
  a. spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych umożliwiających zawarcie i realizację umów wypożyczenia sprzętu wodnego na spływ oferowanego przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. wykonywanie przez Administratora prawnie ciążących na nim obowiązków w zakresie danych osobowych, w jakim przewidują to przepisy szczególne (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c. prawnie uzasadniony interes w celu obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO),
  d. obowiązujące przepisy prawa i instrukcje opracowane na ich podstawie.

7.Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
• dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego,;
• dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania;
• dane identyfikacji podatkowej lub bankowej;
Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

Treść z RODO art. 6 (wyciąg)
Zgodność przetwarzania z prawem
1.Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy– i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora swoim pracownikom oraz podmiotom z nim współpracującym w szczególności:
  – podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe,
  – podmiotom świadczącym usługi prawne,
  – podmiotom świadczącym usługi windykacyjne,
  – zajmującym się doradztwem podatkowym,
  – podmiotom świadczącym usługi BHP i PPOŻ,
  – podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
  – Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi transportowe,
  – podmiotom świadczącym usługi audytorskie i kontrolne,
  – biurom informacji gospodarczej oraz organom administracji państwowej.
 2. Podanie danych osobowych, w przypadku, gdy jest wymogiem ustawowym, jest obowiązkowe. W przypadku współpracy o charakterze cywilnoprawnym podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie oznaczało, iż nie będzie możliwe rozpoczęcie i realizacja współpracy. Podanie danych do otrzymywania treści marketingowych jest dobrowolne, a ich nie podanie oznacza, iż nie będą Państwo otrzymywali żadnych informacji.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez:
  a. okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej umowy,
  b. okres niezbędny do ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, obrony praw w toku postępowań sądowych, administracyjnych i innych przed organami administracji państwowej, do wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  c. okres, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane osobowe (np. przepisu prawa o rachunkowości, podatkowe),
  d. okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową.
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny ani profilowane.

15.Przysługują Państwu poniżej wskazane prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania
np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
b) prawo do żądania usunięcia (jeżeli prawa pokrewne na to pozwalają) lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych (jeżeli istnieje ku temu techniczna możliwość),
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
f) prawo do wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przetwarzania danych
osobowych do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Spływy kajakowe po rzece Wkrze

Rzeka Wkra to popularne miejsce dla miłośników kajakarstwa w Polsce, ze względu na swoje malownicze krajobrazy i różnorodność tras.

Oferujemy możliwość wynajmu kajaków na różny czas, od kilku godzin do kilku dni. Przed wynajmem warto zapoznać się z regulaminem wypożyczalni oraz wymaganiami dotyczącymi umiejętności kajakarskich. Wypożyczalnie zapewniają także kamizelki ratunkowe i wiosła.

Kajaki na Wkrze